Regulamin

Regulamin z dnia 1 października 2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kont dla osób indywidualnych (dalej zwanych “Użytkownikami”) w serwisie internetowym znajdującym się w domenie movielibrary.website, weeboxee.com oraz zimny.org (zwanymi dalej “MovieLibrary”, “WeeBoxee” lub “sewisem” oraz “Zimny’s Brain”) CRN. 10980605 adres punkt 6.2. niniejszego regulaminu i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
1.2. MovieLibrary służy do udostępniania w czasie rzeczywistym treści audio-wizualnych, informacyjnych oraz społecznościowych zarejestrowanym użytkownikom portalu. MovieLibrary oraz Zimny’s Brain świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury Virtual Private Network (dalej zwanej “VPN”) celem pośredniczenia w przekazywaniu materiałów ogólnodostępnych w internecie i gromadzonych wewnątrz sieci Zimny’s Brain w postaci zapisywania ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych, społecznościowych oraz audio i video z publicznej sieci internet na serwerach administrowanych przez Zimny’s Brain (zwanych dalej “cache”), celem podniesienia jakości transmisji oraz szybkości przesyłanych danych dla użytkowników sieci MovieLibrary, WeeBoxee i Zimny’s Brain.
1.3. Zarówno MovieLibrary, WeeBoxee jak i Zimny’s Brain nie tworzy kopii materiałów oferowanych w ramach Zimny’s Brain cache. Sieć wewnętrzna VPN nie umożliwia też ściągania zawartości cache użytkownikom końcowym.
1.4. Cache utrzymywany na serwerach Zimny’s Brain dostępny jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników portalu “MovieLibrary”, ”WeeBoxee” oraz “Zimny’s Brain”.
1.5. Cache utrzymywany na serwerach Zimny’s Brain może ulegać zmianie w związku z osiągalnością nowej zawartości ogólnie dostępnej w publicznej sieci internet. Może też ale nie musi korzystać z protokołów Tor, i2P i innych oraz sieci Real-Debrid, AllDebrid, Premiumize oraz innych multihosterów celem aktualizacji prezentowanych zawartości.

2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA ORAZ OPŁATY

2.1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie MovieLibrary, dokonać opłaty rejestracyjnej w ramach dostępnych na stronie form płatności, wyrazić zgodę na warunki podane w formularzu rejestracyjnym oraz uaktywnić swoje konto poprzez link aktywacyjny wysłany drogą elektroniczna na adres podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
2.2. Użytkownik może uzupełnić lub zmienić informacje w ramach swojego konta edytując swój profil. Zakres, w jakim dane te mogą zostać wykorzystane przez MovieLibrary oraz sposób ich usunięcia z bazy danych określa Polityka Prywatności portalu MovieLibrary.
2.3. Dokonując rejestracji Użytkownik wybiera odpowiedni dla swoich potrzeb plan cenowy, który daje mu dostęp do infrastruktury wewnętrznej VPN sieci Zimny’s Brain.
2.4. Użytkownik łączy się z Zimny’s Brain VPN protokołem OpenVPN gwarantującym mu anonimowość i prywatność oraz administrowanym przez sieć Zimny’s Brain i spełniającym aktualnie najnowsze standardy zabezpieczeń dla protokołu OpenVPN.
2.5. Opłaty za dostęp do sieci Zimny’s Brain VPN naliczane są w cyklach miesięcznych odpowiadających wykupionej usłudze i służą utrzymaniu infrastruktury, zapewnieniem jakości usług w ramach sieci VPN, MovieLibrary, WeeBoxee i Zimny’s Brain oraz ich administracji.
2.6. W procesie rejestracji konta oraz pobieranych opłat w ramach MovieLibrary, WeeBoxxe oraz Zimny’s Brain biorą udział zewnętrzni partnerzy świadczący usługi finansowe wyszczególnieni w formularzu rejestracyjnym.
2.7. MovieLibrary, WeeBoxee oraz Zimny’s Brain nie przechowują żadnych informacji o danych osobowych ani numerach kart płatniczych użytych do opłacenia rejestracji bądz miesięcznych opłat w ramach konta użytkownika.
2.8. MovieLibrary, WeeBoxee oraz Zimny’s Brain nie udostępnia żadnych informacji o użytkownikach stronom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami net etykiety, a w szczególności do publikowanych przez siebie treści.
3.2. Użytkownikowi zabrania się:
3.2.1. Rozpowszechniania treści o charakterze zawierających treści sprzeczne z prawem, pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym i religijnym, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje,
3.2.2. Utrudniania innym Użytkownikom korzystania z serwisu, podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępu innych Użytkowników,
3.2.3. Zamieszczania w serwisie skryptów, exploitów oraz virusów które mogą zakłócić funkcjonowanie naszych sieci i serwerów,
3.2.4. Dzielenia swojego konta bądź wykupionych usług z osobami trzecimi,
3.3. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do konta, całkowitą blokadą konta, usunięciem poszczególnych treści, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności serwisu lub usunięciem konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim materiałami.
3.4. Użytkownik nie może dokonać zwrotu lub wymiany zakupionej usługi chyba że nie została ona dostarczona w czasie jej trwania.
3.4.1 Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi bez roszczenia zwrotu wniesionej opłaty co skutkuje anulowaniem usługi w kolejnym okresie rozliczeniowym.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUG

4.1. MovieLibrary, WeeBoxee oraz Zimny’s Brain zobowiązuje się do świadczenia usługi VPN dla zarejestrowanych użytkowników a w szczególności do:
4.1.1. Monitoringu aktywności serwerów i innych komponentów naszej sieci oraz działania naszych łączy internetowych wewnątrz i z zewnątrz sieci VPN oraz możliwości blokowania ruchu wewnętrznego i zewnętrznego w celach administracyjnych oraz w związku z bezpieczeństwem naszej sieci VPN oraz jej użytkowników.
4.1.2. Stały update oprogramowania oraz bieżących standardów zabezpieczeń VPN, OpenVPN i oprogramowania serwerów wykorzystanych w serwisie,
4.1.3. Udostępnienia poprzez kontakt elektroniczny możliwości zgłaszania problemów w działaniu konta i oferowanych usług,
4.2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu mogą być kierowane na adres podany w pkt.6.2. niniejszego regulaminu bądź przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego udostępnionego w koncie użytkownika i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1. MovieLibrary, WeeBoxee oraz Zimny’s Brain zastrzega sobie prawo do:
5.1.1. Okresowego ograniczenia funkcjonalności lub wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia (w tym codziennych prac administracyjnych w godzinach 5am-6am UTC),
5.1.2. Całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika droga elektroniczną oraz na stronach serwisu,
5.1.3. Przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług na inny podmiot gospodarczy.
5.2. MovieLibrary, WeeBoxee oraz Zimny’s Brain nie ponosi odpowiedzialności za błędy natury użytkownika oraz jakości łączy internetowych poza siecią Zimny’s Brain VPN.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane bez podania przyczyny i będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach serwisu.
6.2. W sprawach nie określonych w tym regulaminie, reklamacjach usług i innych, prosimy o kontakt na adres e-mail: admin (małpa) movielibrary.website lub pocztowy na adres „Zimny’s Brain” | 15540 Chynoweth House, Trevissome Park, Truro, TR4 8UN, United Kingdom.
6.3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.